CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quang Minh đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong cải cách hành chính
23/03/2022 12:00:00

Đồng chí Nguyễn Hữu Biên – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và nhân dân trên địa xã triển khai, thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), chú trọng trong công tác thẩm định để đảm bảo văn bản được ban hành đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục, phù hợp với các văn bản QPPL của Trung ương, của tỉnh và điều kiện thực tiễn của huyện. Đặc biệt chú trọng các quy định mới về trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng chính sách, đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các văn bản QPPL, đảm bảo thực hiện rà soát thường xuyên 100% các văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành; thực hiện công tác tự kiểm tra Quyết định của UBND huyện, kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL do cấp xã ban hành chồng chéo, mẫu thuẫn với hệ thống pháp luật hoặc ban hành không đúng thẩm quyền, có sai sót về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày. Tuyên truyền thực hiện đầy đủ, đúng qui định về theo dõi thi hành pháp luật; trong đó chú trọng thực hiện xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản QPPL; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; tuyên truyền, công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Phát hiện, đưa vào thí điểm các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, lao động, thương binh và xã hội, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo...

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 93
Trước & đúng hạn: 93
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/02/2023 23:36:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977.609.789

Email: ......

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 38
Tất cả: 21,595