Tin tức - Sự kiện
Gia Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện kế hoạch tiếp tục thực hiệc các Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, XXIII, XXIV và triển khai Đề án, kế hoạch thực hiện Đề án số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020.
Sáng ngày 17/8/2016, Đảng bộ huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện kế hoạch tiếp tục thực hiệc các Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, XXIII, XXIV và Đề án số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020.
 

Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Thường trực Huyện uỷ; Ban Thường vụ Huyện uỷ;  Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, trưởng các đoàn thể nhân dân huyện; Trưởng các phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.  Ở các xã, thị trấn gồm các đồng chí Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch UBND.

         Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện sớm đi vào cuộc sống, trên cơ sở các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội xác định, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, ngày 18/11/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV đã ban hành Chương trình hành động số 06. Chương trình hành động đã xác định nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà giai đoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể. Các nhiệm vụ ấy đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cụ thể hóa bằng việc xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch; trong đó, có 3 đề án do BCH Đảng bộ khóa XXV xây dựng; một số đề án tỉnh, của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các khóa XXII, XXIII, XXIV đến nay vẫn còn giá trị thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV quyết định vẫn tiếp tục triển khai thực hiện, đồng thời có bổ sung mục tiêu cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội. Các đề án, kế hoạchđược Huyện ủy xây dựng với tinh thần cụ thể, rõ công việc, rõ cơ quan chủ trì, cơ quan thực hiện.

            * Lĩnh vực kinh tế (có 03 đề án, 02 kế hoạch):

- Đề án 1: "Quy hoạch và xây dựng vùng rau, hoa, quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2016 - 2020".

- Đề án 2: "Quy hoạch, xây dựng 2 điểm tiểu thủ công nghiệp tập trung để phát triển, mở rộng các làng nghề giày da xã Hoàng Diệu, làng nghề mộc Đức Đại Thị trấn Gia Lộc, giai đoạn 2016 - 2020".

- Đề án 3: "Quy hoạch, xây dựng khu dịch vụ thương mại các sản phẩm truyền thống huyện Gia Lộc" .

- Kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án của tỉnh về "Tiếp tục xây dựng và phát triển giao thông nông thôn" giai đoạn 2016-2020 .

- Kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án của tỉnh về "Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn" giai đoạn 2016 - 2020.

          * Lĩnh vực văn hóa - xã hội (có 03 kế hoạch):

 - Kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án số 04 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV về "Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở giai đoạn 2016-2020".

 - Kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án số 05 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV về "Tiếp tục đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020".

 - Kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án số 11 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII về "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020".

          * Lĩnh vực an ninh - quốc phòng (có 04 kế hoạch):

 - Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án số 06 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV về "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020".

          - Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án số 07 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV về "Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện" giai đoạn 2016 - 2020.

          - Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan an toàn, doanh nghiệp an toàn về an ninh - trật tự" giai đoạn 2016 - 2020.

          - Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án số 11 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII về "Nâng cao chất lượng hoạt động dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2020".

          Đồng chí Đỗ Văn Sáng - Phó chủ tịch UBND huyện thay mặt UBND huyện triển khai Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án số 01 của BCH Đảng bộ huyện khoá XXV về "Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2016- 2020".

 

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toản- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, triển khai việc thực hiện các đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại Hội nghị

        Thay măt Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toản- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND quán triệt các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXV thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các TCCS Đảng, các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, tập trung xây dựng Chương trình hành động, các kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao.

 

Đồng chí Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ vào các đề án, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tập trung xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của ngành mình, cấp mình phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016, tạo tiền đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, xây dựng huyện Gia Lộc phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng của địa phương. Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án huyện có trách nhiệm giúp Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các địa phương. Hằng năm, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương báo cáo Ban Th­ường vụ Huyện ủy. Cơ quan thường trực của BCĐ thực hiện các Đề án cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tham mưu giúp UBND huyện làm tốt công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách; tích cực phối hợp, hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện. Các đồng chí Th­ường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa ph­ương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch của Huyện ủy.

DK
 
Các bài liên quan
Gia Lộc: Tổ chức Lễ dâng hương – Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016). (20/09/2016)
6 nội dung cần tập trung thực hiện trong năm học mới 2016-2017 (29/08/2016)
Gia Lộc tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên (1996 - 2016). (23/08/2016)
Ban chỉ huy Quân sự huyện triển khai công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2017 (02/08/2016)
Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (27/07/2016)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Gia Lộc
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay6 
 Hôm qua104
 Tuần này146 
 Tất cả174547 
IP: 3.239.40.250